Het Actualiteitencongres voor de ondernemingsraad

Het regent nieuwe wetten en regels de laatste tijd. Zo is de WOR onlangs weer veranderd en is de pensioenwetgeving volledig op de schop gegaan met aanzienlijke extra bevoegdheden voor de OR. Ook het ontslagrecht en de Arbowet zijn ingrijpend veranderd. Allemaal zaken die de OR aangaan.

 

Maar hoe ziet u door de bomen nog het bos? U kunt die veranderende regelgeving toch niet dagelijks bijhouden? Het (OR)werk moet ook gebeuren! Daarom organiseren wij voor u speciaal OR UpToDate. In slechts een dag bent u weer helemaal op de hoogte. En we vertellen u niet alleen WAT er verandert, maar ook nog HOE u daar mee aan de slag kunt. Zodat u als OR optimaal invloed kunt uitoefenen op het organisatiebeleid.

 

Een andere belangrijke verandering is dat er grote wijzigingen in aantocht zijn rondom de rechtspositie van ambtenaren. Ook besteden we dit jaar aandacht aan de steeds grotere rol van de OR bij het uitwerken van cao-afspraken, het nieuwe overlegrecht rondom topbeloningen en de meerwaarde van een convenant.

 

Wat u kunt verwachten:

 • Plenaire presentaties die u in vogelvlucht een overzicht geven van de laatste wijzigingen en trends
 • Verdiepend keuzeprogramma: U kiest zelf over welke onderwerpen u meer wilt weten
 • Advieskwartiertjes. U kunt gratis (juridisch) advies inwinnen bij een advocaat of ervaren MZ-adviseur voor uw eigen OR. Let op: het aantal plekken hiervoor is beperkt.
 • Netwerklunch: Onder begeleiding van een medezeggenschapsdeskundige praten we tijdens de lunch verder over de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor uw OR.

 

Kosten
Deelname bedraagt slechts € 299. En dat is inclusief een goed verzorgde biologische lunch en unieke locatie. Bovendien krijgt u kosteloos het nieuwste boek in de serie Rechten van de OR:  Overleg- en initiatiefrecht t.w.v. € 15. Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

Waar en wanneer?

OR UpToDate vindt dit jaar plaats op twee locaties en twee verschillende data:

13 december 2016
Stadhuis Gouda
19 januari 2017
Het oude pakhuis Amersfoort

Programma

 • 09.30 - 10.00
  Ontvangst met koffie & thee
 • 10.00 - 10.15
  Plenaire opening
 • 10.15 - 11.00
  Keuzeronde 1
  Nieuwe regels bij ontslagprocedures en -vergoedingen
  Bijna elke OR krijgt te maken met ontslagrondes in de organisatie. Soms collectief, soms individueel. Sinds de invoering van de Wet werk en Zekerheid zijn er nieuwe regels over de ontslagprocedures via UWV en kantonrechter. Maar er zijn ook nieuwe standaard vergoedingen, de zogenaamde transitievergoeding. Belangrijk voor u als OR om te weten hoe de vork in de steel zit en wat de rol van de OR kan zijn bij reorganisaties met collectief ontslag.

  Door: mr. Bruno van Els - Advocaat en partner bij Unger van Els Advocaten
  Speciaal voor overheid: Rechtspositie ambtenaren onder druk: Straks ook nieuwe ontslagprocedures en -vergoedingen
  Het nieuwe ontslagrecht niet van toepassing op de overheid? Nog niet misschien, maar binnenkort wel! Per 2017 wordt naar alle waarschijnlijkheid de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd. Dat heeft grote invloed op de rechtspositie van ambtenaren. De ambtelijke rechtspositieregelingen worden bijvoorbeeld omgevormd in cao's. Wat betekent dat voor de ontslagbescherming en welke rol speelt de OR hier eigenlijk in?
 • 11.00 - 11.30
  Koffiepauze en juridisch kwartiertje
 • 11.30 - 12.15
  Keuzeronde 2
  OR, toezicht en klokkenluiders
  Sinds 1 juli moet elke organisatie een meldprocedure instellen voor klokkenluiders: werknemers die misstanden binnen de organisatie aan de kaak willen stellen. De OR heeft daarbij een belangrijke rol. Vindt de klokkenluider geen gehoor bij de werkgever en het toezicht binnen de onderneming (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, aandeelhouder), dan kan hij naar het Huis voor de Klokkenluiders stappen en/of de kwestie bij externe toezichthouders aan de kaak stellen. Daarmee loopt uw organisatie het risico van imagoschade en dat vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen. Els Unger maakt u wegwijs in toezichtland inclusief de positie van klokkenluiders.

  Door: mr. Els van Unger - Advocaat en partner bij Unger van Els Advocaten
  Flexwerken op alle fronten ingrijpend aangepast
  Dit jaar zijn er veel nieuwe regels over flexwerken gekomen. De nieuwe Ketenregeling legt de soms eindeloze verlenging met weer nieuwe tijdelijke contracten aan banden. Voor ingehuurde zzp-ers is de VAR afgeschaft in ruil voor DBA-modelcontracten. Het wordt makkelijker om AOW-ers in dienst te houden. En elke werknemer krijgt dankzij de nieuwe Wet flexibel werken meer regie over arbeidsduur en thuiswerk. Voer voor de OR.
 • 12.15 - 13.30
  Lunch en juridisch kwartiertje
 • 13.30 - 14.15
  OR krijgt eindelijk volledig instemmingsrecht bij pensioenen
  Pensioenen zijn niet het meest sexy onderwerp voor de OR. Maar dat is onterecht: pensioen is niets anders dan uitgesteld loon, heel veel loon. Bij ieder voorgenomen besluit rond vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling heeft de OR voortaan volledig instemmingsrecht. Dat geldt dus voor alle regelingen: of ze nu zijn ondergebracht bij een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds. Ook u moet dus aan de bak.
 • 14.15 - 15.00
  Keuzeronde 3
  Steeds grotere rol OR bij uitwerken van cao-afspraken
  In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) maken werkgevers en vakbonden raamafspraken, die later moeten worden ingevuld per bedrijf. Daar ligt een groeiende rol voor de OR. Hoe pak je deze rol pro-actief op, als er bijvoorbeeld in de cao staat dat er een scholingsplan of arbobeleid moet komen? Dat betekent dat de OR zich zowel inhoudelijk moet verdiepen als moet kunnen onderhandelen. Tips en trucs kunnen u daarbij helpen.
  Grotere rol OR bij arbodienst, bedrijfsarts en preventiemedewerker
  Per 1 januari krijgt de OR volop nieuwe bevoegdheden op arbogebied. Voortaan mogen alle werknemers op consult bij de bedrijfsarts en krijgt de bedrijfsarts toegang tot alle werkplekken. En de OR mag rechtstreeks overleg voeren met de bedrijfarts over de arbeidsomstandigheden.Daarnaast krijgt de OR ook instemmingsrecht bij de keuze en positie van de preventiemedewerker in de organisatie. Hoe pakt u uw nieuwe rol met verve op?
 • 15.00 - 15.30
  Koffie & Juridisch kwartiertje
 • 15.30 16.15
  Keuzeronde 4
  Nieuw overlegrecht voor OR over beloningsverhoudingen
  Vanaf 1 januari krijgt de OR ook recht op overleg over de gewenste beloningsverhoudingen binnen organisaties met meer dan 100 werknemers. Minstens een keer per jaar moet de bestuurder de structuur en de hoogte van de beloningen voor alle verschillende groepen werknemers met de OR bespreken, evenals alle plannen tot wijziging. Welke gegevens vraag je op als OR? Hoe analyseer je al die data? Hoe leg je het verband met het gevoerde HR-beleid? Welke vragen formuleer je? En in welk overleg met de bestuurder komt het ter sprake?

  Een OR die in staat is om de verkregen informatie over beloningsverhoudingen te koppelen aan de financiële en strategische gezondheid van de organisatie maakt de echte meters. Meer weten? Kom de workshop volgen!
  Van losse wettelijke rechten naar allesomvattend convenant
  Het komt steeds vaker voor dat bestuurder en OR elkaar structureel betrekken in de besluitvorming. Daarbij gaat het niet meer om per onderwerp na te gaan of er sprake is van recht op informatie of overleg, advies of instemming. In een convenant leggen OR en bestuurder hun samenwerkingsafspraken vast, die vaak veel meer inhoudt dan de WOR. Hoe kom je als OR tot een convenant en hoe leg je de afspraken vast?
 • 16.00 - 16.30
  Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Sprekers

Ernst van Win is advocaat en sinds 1987 partner van het kantoor De Clercq Advocaten Notarissen. In 1999 was hij één van de initiatiefnemers en oprichters van de Grotius opleiding Arbeidsrecht.
Zijn praktijk bevindt zich veelal op de grens van het arbeids- en ondernemingsrecht. Sinds 1998 is hij mediator in zakelijke geschillen en doceert hij arbeidsrecht en onderhandelingsvaardigheden onder meer in de beroepsopleiding bij de VSO en bij OSR te Utrecht en schrijft hij voor verschillende vakbladen.

Zijn expertise zijn onder andere individueel en collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en mediation.
Bruno van Els (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten) is sinds 1987 advocaat te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.
Over verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen heeft hij publicaties op zijn naam staan. Hij is co-auteur van het handboek Ondernemingsraad en ontslag. Bruno van Els is bij OSR Juridische Opleidingen docent op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), Vereniging voor Arbeid en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Bruno's zoekt vanuit een probleem of situatie naar een oplossing. Dat geldt voor eenvoudige zaken maar in het bijzonder voor de meer complexe geschillen. Vanuit de analyse komt de oplossing, indien nodig procederen.
JOhan Berends is als bedrijfskundige adviseur en trainer van ondernemingsraden. Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse functies bij verschillende financiële dienstverleners heeft hij in januari 2012 Metamorfase opgericht.
Zijn ervaring met de begeleiding van complexe veranderingen als Transitie-manager en mijn actieve betrokkenheid met de medezeggenschap bij Fortis en ABNAMRO zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze. Hij heeft in de OR-en van deze financiële dienstverleners te maken gehad met fusies, reorganisaties, sociale plannen, verkiezingen en herstructureringen.

Zijn begeleiding van ondernemingsraden is altijd maatwerk. Inhoud en methode sluiten aan bij de actuele situatie van de organisatie en de rol van de medezeggenschap. Een goede analyse van de huidige strategie en gezondheid van de organisatie vormen de basis. Wanneer je wil mee-zeggen – mee-sturen – is een eerste vereiste dat je weet waar het over gaat en welke richting de bedrijfscontinuïteit ondersteunt. Stil staan is geen optie. Nooit geweest overigens. Tijdig veranderen en nieuwe strategische keuzes maken is het advies.
Dick Bonenkamp is oprichter en algemeen directeur van de Merlijn Groep en Het Conflictwarenhuis. Hij studeerde rechten, taalpsychologie en filosofie en volgde nadien tal van opleidingen als mediator, coach en adviseur. Zijn drive ligt in het verbinden van mensen en het creëren en verbeteren van samenwerkingsverbanden.
Dick heeft langjarige ervaring als advocaat, conflictadviseur, organisatieadviseur, trainer, facilitator en mediator en dat in vaak complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden in binnen- en buitenland.

Vanuit Merlijn Medezeggenschap, een zeer actief samenwerkingsverband van zelfstandige partners, is Dick zeer actief om mediation en andere vormen van alternatieve geschiloplossing ook ingang te doen vinden in de medezeggenschapswereld. Hij heeft inmiddels al tientallen mediations gedaan om de verhouding tussen bestuurder, OR en andere stakeholders te herstellen en te verbeteren en acute problemen op te lossen.
Els Unger (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten; advocaat sinds 1986) is gespecialiseerd in het oplossen van juridische vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast is het bestuursrecht een specialisme van Els.

Partners

Voor een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen is De Clercq de vaste jurist/bedrijfsadviseur die dicht bij de ondernemer staat. De Clercq biedt de beste kennis van zaken en een uitstekende service met marktconforme tarieven. De Clercq adviseert cliënten bij voorkeur in een vroegtijdig stadium. Dit bespaart problemen en voorkomt onnodige kosten. Komt het toch tot een conflict dan zoeken zij naar een zo spoedig mogelijke oplossing voor de cliënt.
Merlijn Medezeggenschap, services & partnering, biedt u topkwaliteit in totale service bij het krachtig functioneren van uw OR-en en andere medezeggenschapsverbanden. Kernwoorden: individuele carrièrebevordering, procesbegeleiding, teams van deskundigen, faire tarieven en conflictmanagement en mediation.
Metamorfase professionaliseert medezeggenschap. Het doel van mijn coaching, advies en training is om de OR met kennis en ervaring te verrijken. Aan de hand van bedrijfskundige modellen leert de OR om meer strategisch en planmatig haar werkzaamheden uit te voeren. Door die houding - gericht op continuïteit én belangen van de medewerkers - aan te nemen neemt de impact van adviezen sterk toe en verhoogt het de zichtbaarheid van de OR enorm!
Unger Van Els Advocaten is opgericht per 1 januari 2015 door Els Unger en Bruno van Els, ervaren arbeidsrechtadvocaten. Het team van Unger Van Els Advocaten biedt brede juridische dienstverlening op de terreinen arbeidsrecht, medezeggenschap en bestuursrecht. Wij zijn thuis in de branches van onze cliënten. Vanuit onze expertise zijn wij in staat snel en direct maatwerk te bieden voor uw juridische belangen.

Veelgestelde vragen

 • Voor wie is OR UpToDate bestemd?
 • OR UpToDate is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.
 • Waar en wanneer vindt OR UpToDate plaats?
 • OR UpToDate vindt plaats op twee verschillende locaties en data:

  - 13 december 2016 in het Oude Stadhuys in Gouda
  - 19 januari 2017 in het Oude Magazijn in Amersfoort

  Beide locaties zijn uitstekend te bereiken met zowel OV als auto.
 • Hoe laat begint OR UpToDate?
 • U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Om 10.00 uur begint het inhoudelijke programma.
 • Tot hoe laat duurt OR UpToDate?
 • Het inhoudelijke programma van OR UpToDate duurt tot 16.15 uur. Na afloop is er natuurlijk nog wel de gezellige netwerkborrel waarvoor u van harte bent uitgenodigd!
 • Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?
 • Ruim een week voor aanvang van OR UpToDate ontvangt u een link waarmee u zich voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kunt u zich hier opgeven voor een van de adviesspreekuren.
 • Wat zijn de advieskwartiertjes tijdens OR UpToDate?
 • Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop u uw (juridische) medezeggenschapsvraag kunt voorleggen aan een van de aanwezige juristen en MZ-adviseurs. Hiervoor dient u zich wel van tevoren in te schrijven.